Terugkoppeling groene enveloppe

De voorbije 3 jaar hebben we met empact de groene enveloppe geïntroduceerd in de regio. Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren. Op dit ogenblik ontbreekt er vaak nog een vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn waardoor niet alle informatie correct en volledig doorstroomt, met gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Het project 'de groene enveloppe' wil hierop een antwoord bieden.

Deze enveloppe was in de startperiode groen, maar evolueerde uiteindelijk naar een witte enveloppe. Vergis je dus niet als we spreken over de groene enveloppe: we hebben het nog steeds over hetzelfde concept.

De enveloppe-actie heeft 3 doelen:

  • de gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de huisapotheek verbeteren;
  • in kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppes door de apotheker ontvangen werden;
  • de medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengen. Welke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 

We zijn toch wel trots op wat we bereikt hebben in de regio:

Ongeveer 25% van de enveloppes die uitgedeeld werden in de ziekenhuizen van de empact-regio, worden in de apotheken ingescand. Dit cijfer is een indicator, want niet iedere patiënt heeft de groene enveloppe met medicatieschema mee naar de apotheek, of sommigen gaan ook naar de huisarts met hun schema. 
Via een begeleidende brief in iedere groene enveloppe, nodigden we apothekers uit tot deelname aan een studie van KU Leuven omtrent medicatiereconciliatie en daaruit blijkt dat in de empact-regio 22% van de patiënten reeds een huisartsbezoek had ingepland vooraleer naar de apotheek te gaan. 

Meer dan de helft van de patiënten van de empact-regio gaat de dag van het ontslag nog naar de apotheek en 23% doet dit daags nadien. Bovendien blijkt uit de studie van KU Leuven dat 53% van de patiënten uit de empact-regio niet zelf naar de apotheek gaat, maar een partner, kind, ... sturen (Dit is niet geheel verrassend want 81% van de patiënten die een groene enveloppe afgeven in de apotheek is een 60+'er).

Tabel: Wat gebeurt er tijdens een medicatiereconciliatiegesprek? Wat doet de apotheek met de informatie uit de groene enveloppe?

Er kwam ook feedback die de apothekers doorgaven in deze studie:

  • Op sommige medicatieschema's staat de arts en/of diens contactgegevens niet vermeld, bij vragen/problemen nam de apotheker dan ook vaker contact op met de huisarts (63%) dan met de behandelende arts van het ziekenhuis (28%);
  • Voor de apotheek was het vaak niet duidelijk welke medicatie de patiënt meekreeg naar huis of voor hoe lang;
  • Indien medicatie niet op het medicatieschema vermeld staat, was het onduidelijk of deze niet gekend was in het ziekenhuis, dan wel gestopt moest worden.

Deze informatie koppelen we terug naar de ziekenhuizen. We hopen dat we zoveel mogelijk medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis tot bij de huisapotheker te brengen. 
Verder vragen we ook aan de apotheken om de registratieformulieren van de KU Leuven te blìjven invullen. Dankzij de inzichten die hieruit naar boven komen, kan de meerwaarde van de (huis)apotheker aangetoond worden. De (huis)apotheker doet immers aan optimale medicatiebewaking bij hun patiënten, door samen het medicatieschema na te kijken op discrepanties en onduidelijkheden toe te lichten. We houden jullie op de hoogte van de laatste inzichten!