Spring naar hoofd-inhoud

BelRAI

Wat zijn de RAI instrumenten?

BelRAI© is gebaseerd op de internationaal gevalideerde instrumenten, de interRAI instrumenten. De instrumenten worden wereldwijd gebruikt en zijn ontwikkeld door de onderzoeksgroep interRAI. Er is dus constante wetenschappelijke ondersteuning. Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. De basis vormen systematische observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. Professionals krijgen een overzicht van aandachtsgebieden voor verbetering van het functioneren op zowel fysiek, psychosociaal en medisch vlak. Evidence based suggesties helpen bij het kiezen voor passende acties.

Volgende filmpjes geven een mooie illustratie:

https://empactzorgt.be/fileadmin/_processed_/0/0/csm_nedrai_eda4e8a033.jpg                          https://empactzorgt.be/fileadmin/_processed_/1/6/csm_nedrai2_95e679abb7.jpg

RAI in de thuiszorg.                                          RAI bij langdurige zorg na opname.

(bron: NedRAI | InterRAI Nederland)

Meer informatie over interRAI?

Wat is BelRAI©?

De BelRAI© geeft een totaalbeeld van het functioneren van de persoon (fysiek, cognitief, psychisch en sociaal) met een zorg- en ondersteuningsnood en onderbouwt zo mee het geïndividualiseerde zorgplan.

De BelRAI© screener geeft aan of de afname van een uitgebreid BelRAI© instrument zinvol is.

De BelRAI© beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI. De interRAI instrumenten leveren ook gevalideerde algoritmen die op basis van de verzamelde informatie berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van de persoon, zijn zorgrisico’s en zijn sterkten en zwakten. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten van de persoon zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

Alle gegevens worden opgeslagen in de centrale BelRAI©-databank zodat ze met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Momenteel zijn volgende uitgebreide BelRAI© instrumenten beschikbaar:

 • voor personen met thuiszorg (Home Care);
 • voor personen die in een zorginstelling verblijven, bijvoorbeeld woonzorgcentra (Long Term Care Facilities);
 • voor personen binnen een instelling voor acute zorg (ziekenhuis) (Acute Care);
 • voor personen die nood hebben aan palliatieve zorg (Palliative Care);
 • voor personen die in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven (Mental Health);
 • voor personen die in de ambulante geestelijke gezondheidszorg worden opgevolgd (Community Mental Health).

De verschillende instrumenten sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Een belangrijk deel van de vragen die in de verschillende instrumenten gesteld worden zijn immers identiek. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen, zoals tussen instellingen onderling of tussen instellingen en individuele zorgverleners, aanzienlijk. BelRAI© is op die wijze bijzonder geschikt om de continuïteit van de zorg te ondersteunen en om de opvolging van zorgprocessen te vereenvoudigen.

BelRAI© laat toe beoordelingen uit het verleden, van vandaag en van morgen met elkaar te vergelijken. De zorgschalen kunnen een evolutie in de tijd aangeven waardoor de verandering van iemands zorgnoden eenvoudiger kan worden geobserveerd.

Copyright © 2018 BelRAI

Meer informatie: BelRAI

BelRAI webapplicatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om met de BelRAI© te werken: je kan werken met externe software, je kan de BelRAI© integreren in eigen software of je kan werken met de BelRAI 2.0 webapplicatie.

https://empactzorgt.be/fileadmin/_processed_/b/d/csm_BelRAI_webapplicaite_92d989bc71.jpg  BelRAI 2.0 webapplicatie

In de opleidingen BelRAI© werken we vaak met de demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie. De links vind je hieronder of via de BelRAI website:

BelRAI 2.0 webapplicatie

Deze applicatie wordt gebruikt in het kader van zorgverlening. De toegang kan via je eID of via itsme. Je kan de beoordeling van je cliënt invoeren na het ingeven van het rijksregisternummer van je cliënt. (Handleiding BelRAI 2.0 webapplicatie, ©2018)

Om toegang te krijgen tot het centrale BelRAI-platform, moet de betrokkene in een centrale databank (CoBHRA plus) gekend zijn. Momenteel zijn dat enkel de houders van een diploma en een visum gelinkt aan een zorgberoep dat in CoBHRA+ is opgenomen overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 met betrekking tot het uitoefenen van zorgberoepen (externe link) (het voormalige KB nr. 78).

Voor de chronic care projecten wordt hiervoor een uitzondering gemaakt en wordt er een whitelist aangelegd.

Ben je houder van een ander diploma, volgde je een opleiding BelRAI© en wens je toegang te krijgen tot de applicatie? Doe je aanvraag via deze link.

Ook de offline versie van de BelRAI screener is ontwikkeld: de BelRAI screener Mobile Browser. Klik hier om deze af te nemen.

Demo applicatie

Iedereen heeft toegang tot deze applicatie mits het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Via deze applicatie kan je de verschillende BelRAI© instrumenten inoefenen met fictieve cliëntnamen.

Let op: er is geen pdf beschikbaar van de BelRAI resultaten. De resultaten blijven maar een beperkte periode beschikbaar.

Lees hier hoe je een account op de demo applicatie aanmaakt.

Wiki handboek

Hier vind je de uitgebreide handleiding bij alle BelRAI-instrumenten. Het is een hulp bij het correct interpreteren van de vragen en van de resultaten (bv. de zorgschalen).

Vlaamse BelRAI applicatie

Zowel de federale regering als de deelstaatregeringen van België hebben BelRAI gekozen als uniform instrumentarium voor het in kaart brengen van de zorgbehoevendheid van personen.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, de overdracht van kennis, de ontwikkeling van expertise, het bieden van ondersteuning en het creëren van een draagvlak voor BelRAI.
Het kennis- en vormingsportaal, gericht naar alle zorgactoren en stakeholders betrokken bij BelRAI, draagt bij tot de realisatie van deze doelstellingen.

Kennisportaal

Het kennisportaal biedt aan zorgverleners en -organisaties alle essentiële wetenschappelijke, wetgevende en praktijkgerichte informatie om met BelRAI aan de slag te gaan of zich te verdiepen in het onderwerp.

Vormingsportaal

Het Kwaliteitscentrum richt daarnaast een vormingsportaal in waarop indicatiestellers, zorgverleners en -organisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich kunnen registreren voor onder meer het volgen van een trainersopleiding, het raadplegen van documentatie over BelRAI of het op een interactieve manier verfijnen van hun kennis via e-learningmodules.

Meer informatie: site Kennisportaal + link demo

Zelf een BelRAI opleiding organiseren in samenwerking met empact?

Het gebruik en de implementatie van de BelRAI© instrumenten vraagt de nodige opleiding. Deze opleiding kan samen met empact vorm gegeven worden!

Binnen jouw organisatie of context kan een opleiding 'op maat' gevraagd worden, bijvoorbeeld:

 • het gebruik van de BelRAI© instrumenten binnen de thuiszorg, binnen het woonzorgcentrum, binnen de geestelijke gezondheidszorg, enz.
 • het gebruik van de BelRAI© instrumenten door studenten
 • het begrijpen van de BelRAI© resultaten (CAP's, zorgschalen, individuele statistieken)
 • meerwaarde van de BelRAI© instrumenten in mijn organisatie
 • enzovoort

Neem contact op met onze projectcoördinator om dit te bespreken.

De overheid gelooft sterk in de BelRAI© en om de BelRAI© instrumenten verder te implementeren werd er een protocolakkoord ondertekend door zowel de federale overheid als de deelstaten.

Vlaanderen kwam al met een concrete planning voor de implementatie van de BelRAI©:

Opleidingstraject BelRAI©

Doelgroep:

Professionals die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en die een BelRAI© (screenings)instrument willen afnemen (bijvoorbeeld: sociale diensten, DMW mutualiteiten, diensten gezinszorg, OCMW’s, diensten en zelfstandig thuisverpleging, CAW, artsen…).

 

 

Wil je een opleiding organiseren? Neem contact op met ons!

Stel je vragen aan onze actiecoördinator Loes Gesquiere.