Spring naar hoofd-inhoud

Surplus²

We zijn ons er allemaal van bewust hoe belangrijk het is om een goede lichamelijke gezondheid te hebben en te onderhouden. Daarnaast is het ook van belang om aandacht te spenderen aan onze mentale gezondheid. Maar dit zetten we vaak echter op een lager pitje. We weten dat onze mentale gezondheid invloed heeft op onze lichamelijke gezondheid. We hebben vast al meerdere malen gehoord dat angst en zorgen zich kunnen uiten in lichamelijke symptomen.

Empact wil hier mee de aandacht op vestigen!

Bekijk onze tips rond mentale gezondheid. 

Naast deze tips wil empact inzetten op de noden van personen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving. Dit doen we aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst met Kwadraat. Kwadraat verbindt actoren uit diverse sectoren om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod in functie van geestelijke gezondheid van volwassenen met psychische kwetsbaarheid. Kwadraat zet hierbij onder meer in op het zorgprogramma deskundigheidsbevordering en kennisdeling, genaamd Surplus².
Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering rond geestelijke gezondheid. Dit enerzijds voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor betrokkenen uit hun omgeving en anderzijds voor professionele zorgverleners. Surplus² biedt hiervoor een samenwerkingsplatform dat vorming, een ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.
De kerndoelstelling van Surplus² is streven naar het bewerkstelligen van persoonlijke groei met als secundaire doelstelling het kunnen opnemen van een volwaardig burgerschap (behoud werk, re-integratie). Gezien Surplus² nauw aansluit bij de visie en doelstellingen van empact (geconcretiseerd in het lerend netwerk) en empact bovendien wil inzetten op doelgroepen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg is een samenwerking opportuun en een meerwaarde voor de regio.
Voor meer informatie:

Meer informatie?